ครั้งแรกของการดวลเพลง! สมบัติ สิมหล้า สุดยอดหมอแคนตาบอด ปะทะ ปั่น ไพบูลเกียรติ

ครั้งแรกของการดวลเพลง! สมบัติ สิมหล้า สุดยอดหมอแคนตาบอด ปะทะ ปั่น ไพบูลเกียรติ

ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป โดยจะปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่น แสดงถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ในปัจจุบันดนตรีพื้นบ้านดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวที่ค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้เอกลักษณ์อันทรงคุณค่ายังคงอยู่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดงานการแสดงดนตรี ‘สืบสานดนตรี ศิลปินพื้นบ้าน’ ขึ้น เชิญศิลปินพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงการแสดงศิลปะทางดนตรีอันมีเอกลักษณ์ โดดเด่น…