ตั๊ก นภัสกร แอน มิตรชัย

ตั๊ก นภัสกร – แอน มิตรชัย ร่วมงานค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 ประสบผลสำเร็จ เตรียมต่อยอดโครงการที่ 2

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / ตั๊ก นภัสกร – แอน มิตรชัย ร่วมงานค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 ประสบผลสำเร็จ เตรียมต่อยอดโครงการที่ 2

        โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญและความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยประสบการณ์ตรง และกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดของอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2579 รวมถึงด้านพหุวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ กลุ่มชนเชื้อชาติ สถานะของครอบครัว เพศ บทบาททางเพศ ความสามารถพิเศษ ภาษา ศาสนา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ มุ่งให้เห็นคุณค่าในความแตกต่างของกลุ่มต่าง ๆ ในระบบสังคม

    

        และเนื่องในวโรกาสมหามงคลฤกษ์พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ

    

 

       สำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษาสมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ หมอภาษาไทย นาฎศิลป์โขน ดนตรีไทย หัตถกรรม(หุ่นร่วมสมัยเจ้าขุนทอง) และคหกรรม โดยมีวิทยากรออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้เยาวชนได้มีความรู้ ทักษะความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียกว่าศิลปะสร้างเด็ก

    

       นภัสกร มิตรเอม กล่าวว่า ท่านพระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งใจฟื้นฟูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ มจร. ที่มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชุมชนในวัฒนธรรมไทย เราวางโครงหลักๆ ไว้ที่การแสดง ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร ดนตรี เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ภาษา และเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆมากมาย บริบทต่างๆ เหล่านี้อยู่ในค่ายภาษาและวัฒนธรรม

    

 

        ดังนั้นโครงการนี้จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ถือเป็นการตั้งไข่ของโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เชื่อว่าการทำงานในครั้งหน้าจะสามารถเติบโตและพัฒนาขึ้นไปได้ดีกว่านี้ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอน โครงการนี้จึงถือเป็นโครงการที่หนึ่งของโรงเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ

    

       โครงการที่สองคือการต่อยอดจากโครงการนี้ไปสู่การตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ที่วังน้อย ซึ่งขณะนี้มีผู้ใจดีได้บริจาคที่ดิน 6 ไร่ และได้ทุนจากการอนุมัติจากส่วนกลางแล้ว จำนวน 30 ล้านบาทเพื่อตั้งโรงเรียน ส่วนที่เหลือคือเรื่องของระบบสาธารนูปโภค สิ่งที่ต้องใช้ ตรงนี้ต้องหาทุนเพื่อสร้างเสริมต่อไป งานนี้มีการหล่อพระที่ท่านมหาศุภชัยตั้งใจจะให้เป็นประธานประจำโรงเรียน เป็นพระปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน เรียกว่า สิงห์หนึ่ง จึงอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระประธาน ซึ่งจะมีพิธีการเททองในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

    

        โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายคือการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงไทยเพื่อการพัฒนาเยาวชน สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสร้างคุณค่าให้สังคม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณค่าของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป