“สิงห์อาสา” ผนึกกำลัง 16 สถาบัน ลุยช่วยภัยแล้ง มหาสารคาม

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / “สิงห์อาสา” ผนึกกำลัง 16 สถาบัน ลุยช่วยภัยแล้ง มหาสารคาม
  จากสภาวะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยขณะนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทั้งต่อภาคเกษตรกรรมที่ขาดน้ำในการทำเกษตร และภาคประชาชนที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้   เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้มีความร้อนยาวนาน  ทั้งนี้ทีม “สิงห์อาสา” จึงได้ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 16 สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันเฝ้าระวัง รวมถึงลงพื้นที่นำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยแล้งในครั้งนี้ โดยเริ่มที่แรก ในพื้นที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  จากข้อมูลของกรมชลประทานระบุว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ  เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนห้วยหลวง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนทับเสลา เขื่อนกระเสียว ในภาคกลาง มีปริมาณต่ำมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร รวมทั้งข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 1 จังหวัด 2 อำเภอ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้แก่ ท้องที่อำเภอวาปีปทุม และ พยัคฆภูมิพิสัย ในจังหวัดมหาสารคาม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว ในส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรคือ ได้ส่งผลต่อความเสียหายของผลผลิตพืชเกษตรหลัก อาทิ ข้าวนาปีที่ได้ปลูกไปแล้ว  โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนนับแสนไร่ ที่ต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก แต่ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี้ จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปี  ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท
  จากความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยเพราะภัยแล้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  “สิงห์อาสา” จึงได้ลงพื้นที่พร้อมนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 6 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ออกปฎิบัติการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นทันที โดยร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  จุดแรกคือที่บ้านบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 6 และบ้านโคกแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  โดยคาราวานสิงห์อาสา  นำน้ำกว่า 20,000 ลิตร ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านกว่า 200 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังจัด “ธนาคารน้ำสิงห์”  ซึ่งเป็นแท็งก์น้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 แท็งก์  ไปติดตั้งในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้านให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาภัยแล้งตลอดช่วงประสบภัยในครั้งนี้อีกด้วย

  วิทิต น้อยสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด กล่าวว่า “ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรงและยาวนาน ขยายวงกว้างจนทำให้พื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามต้องประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 2 อำเภอ คือ วาปีปทุมและพยัคฆภูมิพิสัย วันนี้พวกเราสิงห์อาสา ผนึกกำลังกับ พนักงานบริษัท มหาสารคามเบเวอเรซ จำกัด รวมไปถึงน้องๆเครือข่ายสิงห์อาสาภาคอีสาน ร่วมกันทำกิจกรรม โดยวันนี้เราได้นำน้ำดื่มกว่า 20,000 ลิตร มาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ยังมีโครงการธนาคารน้ำสิงห์ โดยเป็นถังเก็บน้ำดื่มที่เราจะนำน้ำดื่มมาเติมให้ชาวบ้านได้มั่นใจว่าจะมีน้ำในการบริโภคตลอดช่วงเกิดภาวะวิกฤตนี้อีกด้วย”
  อรุณศักดิ์ ประชายะกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง กล่าวว่า “พื้นที่หมู่บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 6 เดิมมีการปกครองเป็นหมู่บ้านเดียวมีจำนวนรวม 178 ครัวเรือน มีประชากรรวมประมาณ 864 คน ทั้ง 2 พื้นที่เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องอาศัยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านประกอบกับชุมชนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคอยู่แล้วนั้น ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ได้เกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานทำให้แหล่งน้ำประจำหมู่บ้านขาดแคลนน้ำเรื่อยมาจนถึงขั้นวิกฤตในปัจจุบัน การมาช่วยเหลือของกลุ่มสิงห์อาสาในวันนี้ถือเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี”
  โดย “สิงห์อาสา” โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี หลังจากนี้จะร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 16 สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ประสบภัยแล้งทั่วภาคอีสาน รวมถึงภาคอื่นๆและดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์อย่างทันท่วงที และสามารถมีน้ำเพื่อใช้อุปโภคในช่วงวิกฤตการณ์ภัยแล้งนี้อย่างแน่นอน
  ทั้งนี้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คาราวานสิงห์อาสาพร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะร่วมกันลงพื้นที่ไปยังบ้านกะเลงเวก หมู่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันทำท่อประปาใช้เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำจากภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยแล้งอีกด้วย