Miss Tiffany Universe 2018 ปีใหม่ ศรุดา

ปีใหม่ ศรุดา จากคุณครูผู้ที่มีหัวใจแห่งจิตอาสา สู่การประกวด Miss Tiffany Universe 2018

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / ปีใหม่ ศรุดา จากคุณครูผู้ที่มีหัวใจแห่งจิตอาสา สู่การประกวด Miss Tiffany Universe 2018

    น้องปีใหม่จบการศึกษาจากคณะ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดงเอกนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และด้วยความตั้งใจของปีใหม่ที่เรียนในสายวิชาชีพครูเพื่อจะสอนและให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าที่ควร ในช่วงเวลาที่ปีใหม่กาลังศึกษาอยู่ก็ได้มีโอกาสเป็นคุณครูจิตอาสาในโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดโอกาสดีๆทางการศึกษา ตลอดจนถึง จัดตั้งโครงการจิตอาสาและช่วยระดมทุน หาทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนในบนดอยพื้นที่สูงในจังหวัดตากซึ่งเป็นบ้านเกิดของปีใหม่เองโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ โรงเรียนห้วยน้ำหนัก และอีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและช่วยสอนนาฏศิลป์ไทย ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา    

 

    ปีใหม่ทำอย่างนั้นเรื่อยมา หลังจากนั้น ปี ปีใหม่ก็ได้เป็นคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยจังหวัดเชียงใหม่ปีใหม่รู้สึกดีใจที่ได้ทำความตั้งใจนี้สำเร็จ แต่ปีใหม่ก็ยังมีอีกหนึ่งความฝันที่อยากจะทำก็คือการได้เข้าประกวด miss tiffany universe ส่วนการเตรียมตัวประกวดในครั้งนี้ ปีใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนได้รับกำลังใจดีๆ จากครอบครัวและเด็กๆ นักเรียน เพราะการประกวดในครั้งนี้ปีใหม่ไม่ได้ทำเพื่อความฝันของตนเองเพียงเท่านั้น แต่ปีใหม่แบกความฝันของเด็กๆทุกคน ที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษา

 

    ดังนั้นการประกวดครั้งนี้จึงสำคัญมากๆกับปีใหม่ เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปได้ เวทีการประกวด Miss Tiffany Universe เป็นเวทีอันทรงเกียรติและเป็นเวทีแห่งโอกาสของทุกๆคน และถ้าหากปีใหม่ได้รับตำแหน่ง Miss Tiffany universe ปีใหม่คิดว่าตำแหน่งนี้จะไม่ได้แค่มีผลกับตัวปีใหม่เองเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสานความตั้งใจของปีใหม่ที่อยากจะให้โอกาสกับเด็กๆ ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น ปีใหม่คิดว่าการที่ปีใหม่ได้รับตำแหน่งนี้จะทำให้ปีใหม่สามารถเป็นกระบอกเสียงในเรื่องการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆยากไร้ เสียงของปีใหม่จะดังขึ้น ดังนั้นในการประกวดครั้งนี้ปีใหม่จะทำให้ดีที่สุด เพราะปีใหม่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพียงคนเดียว แต่ปีใหม่ยังทำเพื่อความฝันของเด็กๆอีกหลายคนที่ยังรอโอกาสในสิ่งที่เขายังไม่ได้รับ และปีใหม่จะช่วยสานฝันตรงนั้นให้กับเด็กๆ ค่ะ