สสว. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ เพื่อความสำเร็จของ SME ไทยอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจในประเทศ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / สสว. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ เพื่อความสำเร็จของ SME ไทยอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจในประเทศ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ คือบทบาทด้านเศรษฐกิจ SME มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ธุรกิจ SME มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การแข่งขันที่มีจำนวนมาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ การยกระดับทักษะแรงงานสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนามาตรฐาน รวมไปถึงการเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความสำเร็จของ SME ไทยอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย”

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า “สสว. เรามีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริม SME เพื่อใช้เป็นกรอบการส่งเสริม SME ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญ กับการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ, การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน, การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด, การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และการปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น หรือเทียบเท่านานาประเทศได้

โดยรายการ “SME SECRET จับ เคล็ด รวย” ที่จะออกอากาศช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของสสว. และสื่อพันธมิตรตลอดเดือนกันยายน 2566 ถือเป็นอีก 1 ความสำเร็จของสสว. ที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้กับผู้ชมและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาก แชร์เคล็ดลับความสำเร็จของผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ในแวดวงธุรกิจ, การกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตนเองและครอบครัว หรือจุดประกายให้เกิด หรือให้เห็นแนวทาง ช่องทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ ได้ หรือแม้กระทั่ง ด้านความสนุกสนานที่เป็นสาระมาพร้อมความบันเทิงจากศิลปินดารา ที่มาร่วมเป็นสายลับจับเคล็ดรวยในรายการด้วย สิ่งเหล่านี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับชมรายการ จะสามารถนำแนวคิดต่าง ๆ ไปต่อยอดสร้างธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมครับ”

นอกจากนี้ ยังมี โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว.จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น บริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th

และ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามวงจรธุรกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ SMEs ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดย สสว. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกิจของ MSME โดย SME CONNEXT เป็นหนึ่งระบบงานบริการของ SME ACCESS หรือดิจิทัล แพลตฟอร์ม e-Service เต็มรูปแบบ ในปี 2566 สสว. ได้ปรับปรุงบริการ e-Service ใน 8 งานบริการหลักได้แก่ 1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2.SME CONNEXT แอปพลิเคชันเพื่อ(น) คนธุรกิจ 3.เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4.ระบบขึ้นทะเบียน THAI SME-GP มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) 7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ โดยแต่ละบริการมีรูปแบบการใช้งานและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน จึงให้ความสำคัญต่อการสื่อสารไปยังผู้ประกอบการภายใต้ธีม “โตหลายเท่า แค่เข้าถึง SME ACCESS” โดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เป็นช่องทางหลัก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย”

ส่วนในปี 2567 สสว. มีแผนสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้แก่ MSME ผ่านระบบให้บริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผู้ประกอบการฝ่าทุกด่านธุรกิจยุคใหม่ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การขอหรือการต่ออายุใบอนุญาตการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

ทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จ และทุกความสำเร็จย่อมมี SECRET ของตัวเอง ติดตามภารกิจและบริการต่างๆ ของ สสว. ได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage: Osmepสสว Application: SME CONNEXT Website: www.sme.go.th Call Center: 1301