Home / ข่าวและกิจกรรมดารา /

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol Day of Actuarial Science and Math for Life เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าในวงการประกันภัยและภาคธุรกิจอื่นๆ รวมถึงแสดงความขอบคุณ Mr. Kean Hin Lim President of Thai Life Insurance and founder of Green Lane Scholarship ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาฯเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

ภายในงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ประเทศเรามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมากขึ้น มีแหล่งอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น จะอย่างไรก็ดี เมื่อภาคธุรกิจเติบโต ภาคครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนมีความมั่งคั่งมากขึ้น สิ่งที่ประเทศชาติจะขาดไม่ได้ก็คือการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ธุรกิจประกันภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน บริหารจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ และวางกลยุทธ์ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคต

นี่จึงเป็นเหตุผลให้ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ในปี 2552 ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เราได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ภาคธุรกิจและเอกชนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นักศึกษาของเราที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับส่วนงาน

ในทุกวันนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่อง เรามีนักศึกษาที่กำลังศึกษากว่า 300 คน เราได้รับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับนานาชาติ อาทิเช่น Society of ActuariesInstitute and Faculty of Actuaries บัณฑิตมหาลัยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าบัณฑิตจำนวนไม่น้อยสามารถสอบผ่านถึงระดับ fellowship อันเป็นคุณวุฒิขั้นสูงสุดของการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

จะอย่างไรก็ดี หลักสูตรฯไม่สามารถมีวันนี้ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆในภาคเอกชนเป็นอย่างดีเสมอมา ได้รับ feedback ที่มีคุณค่ามากจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพในการก่อตั้งและการปรับปรุงหลักสูตร มีบุคลากรจากภาคเอกชนเสียสละเวลาเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้กับภาควิชา บริษัทหลายแห่งได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาและได้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การสนับสนุนทุนการศึกษา และโอกาสในการฝึกงาน

เมื่อไม่นานมานี้ ฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งภาควิชาฯ ซึ่งที่จริงแล้วก็ต้องนับว่า เป็นภาควิชาฯที่ค่อนข้างใหม่สำหรับของที่เก่าแก่อย่างคณิตศาสตร์ ตอนที่ขอเปิดภาควิชาฯ ต้องทำเรื่องไปที่กระทรวง ซึ่งกระทรวงก็ไม่ยอมอนุมัติ ต้องทำเรื่องไปถึง 12 รอบถึงจะเปิดเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์ออกมาได้

ในแต่ละปี จะได้ยินประเด็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงใหม่ ซึ่งก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่ว่าจะมาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร เมื่อโลกเปลี่ยน บริบทของคณิตศาสตร์ก็เปลี่ยนไปด้วย ขอบคุณบุคลากรของภาควิชาฯที่ปรับตัวตามกระแสของโลกได้ทัน นับว่าเป็นที่แรกที่ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการ และเราก็เป็นภาควิชาคณิตศาสตร์แห่งแรกที่ได้เปิดหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้ป้อนแรงงานที่มีคุณภาพสู่ภาคเอกชน และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

พอมองย้อนกลับไป ความสำเร็จของภาควิชาฯที่จริงแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนของภาคเอกชน ในนามของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินการของภาควิชาฯเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเชิงความต้องการบุคคลากร ที่ทำให้สามารถเปิดหลักสูตรใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานได้ หรือการให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน โอกาสในการดูงานและฝึกงาน ซึ่งทำให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของสายอาชีพและเส้นทางที่จะเติบโตได้ รวมไปถึงรางวัลและทุนการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่ดีและมีความพร้อมมากที่สุด

ในโอกาสนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่มาเข้ารับรางวัลและทุนการศึกษาในวันนี้ ในฐานะอาจารย์คนหนึ่งเราก็ต้องขอบอกว่า ความสำเร็จของลูกศิษย์ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่ ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาจารย์เสมอ ขอพวกเธอจงภาคภูมิใจในก้าวแรกของความสำเร็จที่พวกเธอจะได้รับในวันนี้ ภาควิชาฯหวังว่า ในวันหนึ่งที่พวกเธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน พวกเธอจะยังระลึกถึงวันนี้ และเลือกที่จะตอบแทนสังคมในรูปแบบที่ตัวเองทำได้ต่อไป