แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม

อนึ่ง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนในชั้น Early year ไปสู่การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางคลินิกที่มีความซับซ้อน ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับบริบททางการแพทย์ รวมถึงการใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิพากษ์ (critical thinking) การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม โดยการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางคลินิก การสังเกต การสื่อสารและการวินิจฉัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากรสหวิชาชีพ เข้าใจหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของแพทย์ รวมถึงทราบถึงวิธีการวัดและประเมินผลในชั้น later year ด้วย โดยท้ายสุดเป็นการเตรียมนักศึกษาแพทย์ ให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายทางอารมณ์และความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาและการปฏิบัติงานทางคลินิก ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจัดการเวลา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลและการรับมือกับความเครียด ทั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษาแพทย์สามารถรักษาสมดุลทางอารมณ์และสุขภาพจิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ พร้อมรับมือกับความเครียดและความท้าทายในวิชาชีพแพทย์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ สำหรับพิธีปฏิญาณตนและรับเสื้อกาวน์นั้น เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นและความพร้อมของนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และยังเป็นการเตือนใจถึงหลักจรรยาบรรณและหน้าที่ของแพทย์ ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยและสังคมด้วยความเคารพ ความเมตตาและความมีจริยธรรม โดยการรับเสื้อกาวน์ไม่เพียงแต่เป็นการรับสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาแพทย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยอมรับความท้าทายและความรับผิดชอบที่จะตามมาในการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปด้วย