TO BE NUMBER ONE IDOL นุ้ย เกศริน หลิว มนัสวี

นุ้ย-หลิว ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / นุ้ย-หลิว ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12

ก้าวสู่ปีที่ 12 แล้ว สำหรับเวทีการประกวด “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โดยกรมสุขภาพจิตเพื่อสนองต่อพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติ โดยจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศอย่างพร้อมเพรียง

ภายในงาน นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานฯ โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีฯ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการและครูผู้สอน นุ้ย เกศริน, หลิว มนัสสวี, บิ๊ก ธานัท, อาร์ต อัสกร และ นนท์ สุนนท์ ร่วมพูดคุยบนเวที นอกจากนี้ชมโชว์จากศิลปิน ‘4 TEEN’ และสนุกสนานกับโชว์พิเศษ “เก่งและดี” จากศิลปิน ‘TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11’ โดยงานจัดขึ้น ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

สำหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ภาพของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต จากการประกวดในปีที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดที่มีต่อสาธารณะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้อุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของโครงการร่วมดำเนินกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันอย่างกว้างขวาง

และในปีนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15 – 18 ปี เกรดเฉลี่ยผลการเรียนดี มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา และมีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น ,ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมและต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ ท็อป ดารณีนุช , หลิว มนัสวี , ชิน ชินวุฒ และกรรมการพิเศษแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศเพียง 16 คน

ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ในชื่อรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 12 DAILY HI-LIGHT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 15.05–15.30 น เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่ 1900–1900–94