กิ๊ก-จิ๊บ-ครีมมี่-ดร.โก้ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการปฏิบัติธรรม ปีที่ 7 มูลนิธิโพธิปัญญาและโครงการปลูกต้นกล้าฯ

กิ๊ก-จิ๊บ-ครีมมี่-ดร.โก้ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการปฏิบัติธรรม ปีที่ 7 มูลนิธิโพธิปัญญาและโครงการปลูกต้นกล้าฯ

ตามที่โครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ โดย คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานโครงการฯ ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณร พร้อมได้จาริกปฏิบัติบูชาไปยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ในประเทศอินเดีย-เนปาล ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีวินัย สามารถดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง…