กิ๊ก มยุริญ ครีมมี่ พลอยปภัส จิ๊บ ดุสิตา โก้ ธีรศักดิ์

กิ๊ก-จิ๊บ-ครีมมี่-ดร.โก้ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการปฏิบัติธรรม ปีที่ 7 มูลนิธิโพธิปัญญาและโครงการปลูกต้นกล้าฯ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / กิ๊ก-จิ๊บ-ครีมมี่-ดร.โก้ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการปฏิบัติธรรม ปีที่ 7 มูลนิธิโพธิปัญญาและโครงการปลูกต้นกล้าฯ

ตามที่โครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ โดย คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานโครงการฯ ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณร พร้อมได้จาริกปฏิบัติบูชาไปยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ในประเทศอินเดีย-เนปาล ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีวินัย สามารถดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

และล่าสุดทางมูลนิธิฯ จึงได้เปิดรับสมัครและได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชนไปแล้วเมื่อวันที่ 13-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สวนธรรม ศรีปทุม จ.ปทุมธานี โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดเลือกเยาวชนที่มีความพร้อม และเหมาะสมที่จะเข้าร่วมบรรพชาสามเณรกับโครงการในระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566 ที่ประเทศอินเดีย อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม และเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมและเมตาธรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ยืนหยัดมั่นคงตลอดไป

โดยมีวิทยากร นำโดย ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, จิ๊บ ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, ครีมมี่ พลอยปภัส อิสระพงศ์พรฯ มาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างเต็มความสามารถ และนอกเหนือจากที่เยาวชนจะได้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีงามจากการปฏิบัติบูชาแล้ว ยังได้สานสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อความมั่นคงและความอบอุ่นในชีวิตสืบต่อไป