กิ๊ก มยุริญ

กิ๊ก มยุริญ ชวนคัดแยกขยะกับโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี” ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / กิ๊ก มยุริญ ชวนคัดแยกขยะกับโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี” ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี

โครงการ ”ส่งขยะกลับบ้าน” จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน…สัญจร” ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี” ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” หนึ่งในโครงการ CSR ของ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ เบตเตอร์ กรุ๊ป มีนโยบายการดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเจตนารมณ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผ่านรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่อง ESG (Environment Social และ Governance) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จุดเริ่มต้นของโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เกิดจากแนวคิดการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งในปัจจุบันขยะที่ผ่านการคัดแยก ยังขาดจุดรองรับที่เป็นรูปธรรม และยังไม่มีระบบที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือการปลูกฝังให้ประชาชนได้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แล้วสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ยกระดับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเอง และพนักงานเก็บขยะ ตลอดจนลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ ด้วยการช่วยกันคัดแยกขยะ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช้แล้ว และจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสูงสุด เข้าสู่กระบวนการ recycle หรือ upcycle เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นไปได้จริงอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” นั้น มีการจัดกิจกรรมสัญจรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนตลอดทั้งปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่หลายคนมองว่าขยะไร้ค่าเหล่านี้ไปส่งต่อไว้ที่ใด และสำหรับกิจกรรม สัญจรในครั้งนี้ นอกจากจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนที่มาร่วมบุญได้รู้จักการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีแล้ว คุณ“กิ๊ก” มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ยังเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาช่วยกันลดปัญหาขยะ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งกับปฏิบัติการ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา” แก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง จากขยะที่ไร้ค่า นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

พร้อมกันนี้ในงาน ”ทอดกฐินสามัคคี” ยังพบกับ คุณ “เบลล่า” ราณี แคมเปน ประธานทอดกฐิน ร่วมด้วย คุณ “เชอรี่” เข็มอัปสร สิริสุขะ และ คุณ “กิ๊ก” มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ที่มาร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะวัดกลาง และสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี